Zachęcamy do pobrania materiałów konferencyjnych z XIV Forum Finansów Publicznych!

adobe-pdf-icon

Rachunkowości w kontrolach Najwyższej Izby Kontroli

adobe-pdf-icon

Kontrola wstępna dokonywana przez głównego księgowego a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

adobe-pdf-icon

Sposoby niwelowania poziomu stresu w pracy księgowego

adobe-pdf-icon

Wybrane problemy rachunkowości budżetowej w kontekście zamknięcia roku 2022

adobe-pdf-icon

Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa po zmianach przepisów

adobe-pdf-icon

Sprawozdawczość z zakresu operacji finansowych

adobe-pdf-icon

Sprawozdawczość budżetowa

adobe-pdf-icon

Klasyfikacja budżetowa po zmianach przepisów

adobe-pdf-icon

Odsetki od należności cywilnoprawnych i podatkowych oraz od niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym

adobe-pdf-icon

Wybrane problemy podatkowe w sektorze publicznym

adobe-pdf-icon

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów a zamknięcie roku

adobe-pdf-icon

E-inwentaryzacja