Ekspert w problematyce zamówień publicznych w projektach unijnych, kontroli i nieprawidłowości w projektach, korektach finansowych i procedurach zwrotu środków unijnych oraz postępowaniach odwoławczych od negatywnej oceny projektu i nieprzyznania dotacji unijnej. Procesowo zaangażowany w szereg postępowań kontrolnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

W latach 2007-2011 jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe. Współtworzył również system nakładania korekt finansowych dla dolnośląskiego RPO oraz wytyczne do udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro. Wielokrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Przeprowadził blisko 200 szkoleń (w zakresu zamówień i finansów publicznych oraz pomocy publicznej, w tym funduszy UE), w których uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni publicznych, a także przedsiębiorcy (przedstawiciele spółek publicznych, w tym komunalnych, przedstawiciele jednostek służby zdrowia i instytucji kultury).

Pozostali prelegenci