HARMONOGRAM

Temat przewodni: Na co zwrócić uwagę przy zamknięciu roku 2020 – wątpliwości dotyczące rachunkowości, sprawozdawczości i dyscypliny finansów publicznych w dobie pandemii

Dzień I – 23 listopada (poniedziałek)

Otwarcie I dnia FORUM

9.00 – 9.10

Na co zwrócić uwagę przy zamknięciu roku 2020 – wątpliwości z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

9.10 – 10.10

Bieżące problemy podatkowe w sektorze finansów publicznych

10.15 – 11.55

likwidacja deklaracji VAT i nowy JPK – zmiany wprowadzone od października 2020 r., nowe dane w ewidencji, kody transakcji, kary za błędy w JPK oraz ich podstawy i możliwość odwołania, sposoby korekty JPK, konieczność dostosowania systemów; MDR w praktyce sektora finansów publicznych – podmioty objęte obowiązkiem raportowania, zakres zastosowania przepisów o schematach podatkowych, przybliżenie przepisów i konieczność dostosowania się do nich, definicje korzystającego, promotora i wspomagającego oraz rola jednostek, spółek komunalnych czy instytucji kultury, praktyczne znaczenie udostępniania schematu, kwestie techniczne związane z raportowaniem, organy, formy raportowania, deklaracje, definicja schematu podatkowego oraz przesłanki raportowania, pojęcie korzyści podatkowej, podatki objęte obowiązkiem raportowania, krąg podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji, sposób i termin raportowania, zakres raportowanych informacji, konsekwencje karne skarbowe za niewypełnienie tego obowiązku przez podmioty zobowiązane, limity kwotowe, rodzaje i treść procedury MDR, objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, MDR a specyfika sektora publicznego

Zaangażowanie wydatków w sektorze budżetowym

12.00 – 13.00

podstawy prawne, istota i zakres; zasady ewidencji księgowej oraz ujęcia w sprawozdaniach finansowych i budżetowych; interpretacje pojawiające się w publikacjach fachowych, przyjętych politykach rachunkowości oraz w uwagach RIO i NIK po przeprowadzonych kontrolach

13.00 – 13.30 Przerwa

Inwentaryzacja w dobie pandemii – wybrane problemy

13.30 – 15.15

jak pandemia może wpłynąć na praktykę spisu z natury; jakie trudności czekają jednostki w zakresie potwierdzeń sald i weryfikacji z odpowiednimi dokumentami; jak uprościć proces inwentaryzacji; czy w 2020 r. można nie przeprowadzić inwentaryzacji; czy czekają nas zmiany w przepisach

Dzień II – 24 listopada (wtorek)

Otwarcie II dnia FORUM

9.00 – 9.10

Najistotniejsze problemy w realizacji projektów UE

9.10 – 10.10

projekty UE a COVID-19; niezachowanie terminu realizacji projektu; nieosiągnięcie zakładanych efektów (wskaźników); nieprawidłowości w zamówieniach publicznych; zmiana umowy o zamówienie

Sprawozdawczość oraz klasyfikacja budżetowa w jednostkach i zakładach budżetowych – najważniejsze zmiany i problemy praktyczne

10.15 – 11.25

prezentacja danych dotyczących skutków COVID-19 w sprawozdaniach jst; prezentowanie subwencji, dotacji i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w sprawozdaniu Rb-27S; zmiany w sprawozdawczości budżetowej wprowadzone w 2020 r. (np. w sprawozdaniach Rb-24, Rb-33 i Rb-40); kredyty i pożyczki – rozumienie tego pojęcia na potrzeby sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N; omówienie zmian w klasyfikacji budżetowej wprowadzonych w 2020 r. – nowe rozdziały (np. 75031 i 75819), paragrafy dochodów (np. 088) oraz wydatków (np. 471), przedstawienie paragrafów przychodów (905, 906, 907) i rozchodów (967) obowiązujących w jst od 1 stycznia 2020 r.

Dyscyplina finansów publicznych w czasie pandemii COVID-19

11.30 – 12.30

stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii, stan wyższej konieczności oraz stan klęski żywiołowej; wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych – zmiana umowy o zamówienie publiczne oraz należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy; wyłączenie odpowiedzialności w zakresie rozliczania dotacji – niedochodzenie i nierozliczenie udzielonej dotacji dla organizacji pozarządowych; możliwość wyłączenia odpowiedzialności w przypadku odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych; wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a odpowiedzialność karna skarbowa w zakresie udzielania i rozliczania dotacji w związku z pandemią COVID-19

12.30 – 13.00 Przerwa

Obowiązki pracowników działów księgowości związane z rodo

13.00 – 14.00

zapewnienie legalności przetwarzania danych; ograniczenie celu i czasu ich przetwarzania; zapewnienie poprawności danych; zapewnienie poufności i integralności przetwarzania danych

Części składowe i peryferyjne środków trwałych – wycena, ewidencja, inwentaryzacja

14.05 – 15.15

kompletność i zdatność do użytkowania środka trwałego po odłączeniu lub dołączeniu części składowych; przełączanie części dodatkowych i peryferyjnych między składnikami majątku; wpływ zmiany w charakterystyce środka trwałego na wartość tego środka trwałego, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w środkach trwałych; kryteria decydujące o uznaniu części peryferyjnej za środek trwały; wartość istotna środka trwałego w kontekście zmian w specyfikacji środków trwałych i ich częściach składowych; zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych wyposażonych w części dodatkowe i peryferyjne oraz zasady ich inwentaryzacji

*Informujemy, że tematyka Forum w nieznacznym stopniu może ulec zmianie

PRELEGENCI

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl