Dzień 1

29 listopada (poniedziałek)

Rejestracja uczestników

14:00-16:00

Otwarcie Forum

16:00-16:20

Odpowiedzialność materialna pracownika oraz egzekwowanie obowiązku naprawienia szkody

(odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu obowiązków, zabezpieczenie pokrycia wartości szkody przez instytucję ubezpieczeniową, odpowiedzialność pracownika za szkodę w majątku pracodawcy, skuteczne dochodzenie wartości szkody poniesionej przez pracodawcę, skuteczne pokrycie szkody stwierdzonej w ostatnich dniach zatrudnienia, np. w przypadku umowy na czas określony lub dyscyplinarnego zwolnienia z pracy)
16:20-17:15

Jak korekty finansowe wpływają na rozliczenie projektu unijnego

(rozliczenie projektu unijnego a korekta dokonana przez pomniejszenie oraz korekta finansowa prowadząca do odzyskania nieprawidłowo wydatkowanych lub pobranych środków; wpływ wyroków cywilnych czy administracyjnych na rozliczenie projektu)
17:15-18:00

Przerwa

18:00-18:15

Zamknięcie roku 2021 oraz wybrane problemy dotyczące środków trwałych

(informacja dodatkowa i analiza zasad ujawniania w niej danych dotyczących środków trwałych; nabycie a przemieszczenie wewnętrzne; centralne zaopatrzenie w jst a przemieszczenie wewnętrzne – powiązania między kontami a sprawozdaniem finansowym; informacja o ŚT w państwowych jednostkach budżetowych; ŚT w budowie a informacja o kosztach wytwarzania środków trwałych; rozliczanie środków trwałych w budowie a ewidencja i ujawnianie informacji o pierwszym wyposażeniu)
18:15-19:15

Kolacja

20:00

Dzień 2

30 listopada (wtorek)

Śniadanie

7:30-9:00

Gospodarowanie mieniem ruchomym po zmianie przepisów - zagadnienia problemowe

(jak uwzględnić potrzeby innych jednostek w gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego zgodnie z rozporządzeniem; czy na stronie BIP należy zamieszczać informację o składnikach rzeczowych, które są zniszczone w takim stopniu, że nadają się jedynie do likwidacji lub zezłomowania; czy każdy przedmiot musi być wyceniony przez fachowca; czy jsfp może nieodpłatnie przekazać innej jsfp zbędne mienie; czy można sprzedać pracownikowi nowy laptop; czy graniczna wartość 2000 zł wpływająca na zasady zbycia składników mienia to wartość księgowa)
09:00-10:45

Przerwa

10:45-11:15

Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych w księgach rachunkowych - spojrzenie na politykę rachunkowości i praktykę

(wymogi dotyczące zabezpieczenia zbiorów informacji w systemie rachunkowości
przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem i modyfikacją; tworzenie kopii zapasowych; zapewnienie trwałości informacji)
11:15-13:00

Obiad

13:00-14:30

Sprawozdawczość budżetowa z zakresu operacji finansowych oraz klasyfikacja budżetowa - zmiany i pojawiające się wątpliwości

(sprawozdawczość budżetowa: zaległości netto w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-27S, zaangażowanie w sprawozdaniach Rb-28 i Rb-28S; sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych: zakupy na raty oraz wymagalne zobowiązania z tytułu wadium w sprawozdaniu Rb-Z, transakcje kartą płatniczą w sprawozdaniu Rb-N; zmiany w klasyfikacji budżetowej: świadczenie usług publicznych oraz ujmowanie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych ze świadczeniem tych usług, wydatki poniesione w związku z utrzymaniem stanowisk pracy, nowe rozdziały oraz paragrafy dochodów i wydatków)
14:30-16:00

Przerwa

16:00-16:30

Wybrane problemy podatkowe w sektorze publicznym

(e-faktury; autorskie koszty uzyskania przychodów – najczęściej popełniane błędy; rozstrzygnięcie NSA wskazujące, że budowla może być budynkiem na potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości; ulgi na działalność sportową, kulturalną i naukową; kwalifikowalność VAT w wydatkach współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; oznaczenie „TP” w JPK_VAT w świetle zmian w rozporządzeniu; praktyczne skutki wyroku TK z 24 lutego 2021 r. (SK 39/19) – interpretacja sformułowania „związek nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej”; jsfp jako podatnik VAT w świetle orzecznictwa dotyczącego zadań zleconych, rozliczenie VAT a projekty rowerowe, składki członkowskie, rekompensaty, powierzenia; wybrane wątpliwości z zakresu kalkulacji prewspółczynników VAT w jsfp – wpływ dotacji opodatkowanych VAT na prewspółczynnik, pojęcie czynności pomocniczych/sporadycznych)
16:30-18:00

Kolacja

19:00

Dzień 3

1 grudnia (środa)

Śniadanie

7:30-09:00

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

(za jakie działania lub zaniechania odpowiada kierownik jednostki i główny księgowy; konsekwencje naruszania obowiązków;
czy powierzenie obowiązków, o których mowa w art. 18a i 18c ustawy o DFP za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podmiotowi zewnętrznemu pozwoli uniknąć odpowiedzialności; ryzyko związane z niezapewnieniem należytej kontroli finansowej)
09:00-10:00

Potwierdzanie sald i weryfikacja stanów księgowych z odpowiednimi dokumentami - ujęcie praktyczne

(e-mail, e-podpis lub tradycyjny list, czyli jak potwierdzać salda w 2021 r.; salda zerowe, pożyczki i inne „problematyczne” zagadnienia; weryfikacja z odpowiednimi dokumentami w aktualnym podejściu organów kontrolnych; prawidłowe dokumentowanie inwentaryzacji przeprowadzanej drogą potwierdzenia sald i weryfikacji)
10:00-11:00

Zamknięcie Forum

12:00