Dzień 1

20 listopada 2023 (poniedziałek)

Rejestracja uczestników

14:00-16:00

Otwarcie Forum

16:00-16:15

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(kwalifikowanie wydatków do nakładów inwestycyjnych, w tym nakładów na ulepszenie środków trwałych; ulepszenie a remont środków trwałych; źródła finansowania inwestycji w jednostkach budżetowych; wydatki inwestycyjne w klasyfikacji budżetowej; pierwsze wyposażenie finansowane ze środków inwestycyjnych; ewidencja nakładów inwestycyjnych i rozliczenia ich efektów oraz powiązanie kont księgowych ze sprawozdawczością budżetową i finansową) - Janina Bielak
16:15-17:15

Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego - zagadnienia problemowe

Damian Grzelka
17:15-18:00

Wątpliwości towarzyszące sporządzaniu sprawozdań finansowych jsfp

(zdarzenia istotne po dniu bilansowym - identyfikacja i ujęcie w sprawozdaniu; problematyczne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat) - dr Bożena Rudnicka
18:00-19:00

Kolacja

20:30

Dzień 2

21 listopada 2023 (wtorek)

Śniadanie

7:30-9:00

Wybrane problemy dotyczące e-rachunkowości w jsfp

(dokumenty elektroniczne - wymogi prawne i ujęcie w księgach rachunkowych; e-weryfikacja, czyli inwentaryzacja kont księgowych przez porównanie zapisów z dokumentami elektronicznymi; elektroniczna archiwizacja dokumentów księgowych) - dr Dorota Adamek-Hyska
09:00-10:15

Sprawozdawczość z zakresu operacji finansowych

(prawidłowe ustalanie wartości nominalnej zobowiązań i należności wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N; wykazywanie depozytów; szczególne zasady sporządzania sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach za czwarty kwartał; roczne sprawozdanie Rb-UZ - najczęściej popełniane błędy; bieżące problemy związane ze sporządzaniem i przekazywaniem sprawozdań) - Lucyna Kuśnierz
10:15-11:00

Przerwa

11:00-11:30

Nietypowe wartości niematerialne i prawne w jsfp

(cechy charakterystyczne umów i subskrypcji; identyfikacja praw majątkowych oraz określenie ich wartości początkowej i wycena na dzień bilansowy; ewidencja wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych w czasie i umarzanych jednorazowo; klasyfikacja budżetowa nakładów ponoszonych na wartości niematerialne
i prawne) - Jarosław Jurga
11:30-12:15

Sprawozdawczość i klasyfikacja budżetowa po zmianach przepisów

(zmiany wprowadzone w klasyfikacji budżetowej w 2023 r., m.in. nowe rozdziały, zmodyfikowane nazwy
i objaśnienia dotyczące paragrafów dochodowych i wydatkowych, terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów; wybrane problemy z zakresu sprawozdawczości budżetowej, m.in. wykazanie zaangażowania
w sprawozdaniach rocznych, ujęcie stanu środków w rocznym sprawozdaniu Rb-ST, prezentacja zaległości netto
w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-27S oraz należności netto w sprawozdaniach Rb-30S, Rb-33, Rb 34 i Rb-34S) - Krystyna Gąsiorek
12:15-13:00

Obiad

13:00-14:30

Etapy przygotowań do zamknięcia roku 2023

(ustalenie obowiązków dotyczących inwentaryzacji; kontrola poprawności i kompletności ujęcia dowodów księgowych; ewidencja operacji gospodarczych z uwzględnieniem zasady współmierności przychodów
i związanych z nimi kosztów; prawidłowa wycena bilansowa aktywów i pasywów, w tym mających wartość wyrażoną w walutach obcych; ustalenie właściwej kwoty zaangażowania wydatków na koniec roku; dokonanie prawidłowych księgowań na przełomie 2023 i 2024 r.) - dr Mieczysława Cellary
14:30-16:00

Przerwa

16:00-16:30

Wybrane problemy podatkowe w sektorze publicznym

(kwalifikowalność VAT w nowej perspektywie finansowej UE; sankcje dla podatników VAT po wprowadzeniu pakietu „Slim VAT”; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. dotyczący definicji budowli - rewolucja w podatku od nieruchomości; pułapka w rozliczeniach VAT związanych z projektami instalacji OZE i usuwania azbestu; najnowsze orzecznictwo sądowoadministracyjne - kryteria rozróżnienia umowy o dzieło od umowy zlecenia, możliwość odliczenia połowy VAT od kosztów samochodów, prawo pominięcia prewspółczynnika VAT w rozliczeniach instytucji kultury; obowiązkowe e-fakturowanie w systemie KSeF - aktualny stan prac) - Joanna Rudzka
16:30-18:00

Kolacja

19:00

Dzień 3

22 listopada 2023 (środa)

Śniadanie

7:30-09:00

Kontrola finansowa dowodów księgowych i znaczenie podpisu głównego księgowego na dokumencie potwierdzającym zaciągnięcie zobowiązania

(formalnoprawna, merytoryczna i rachunkowa kontrola dokumentów; zakres uregulowań zawartych w instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych; rola podpisu głównego księgowego na dokumencie świadczącym o zaciągnięciu zobowiązania – istota kontrasygnaty, forma i skutki odmowy złożenia podpisu, skuteczność oświadczenia woli złożonego w imieniu jst, kontrasygnowanie umów przewidujących powstanie ewentualnych zobowiązań w przyszłości, konwalidacja zawartej umowy bez kontrasygnaty; wskazanie głównego księgowego jako strony umowy) - Zofia Wojdylak-Sputowska i Arkadiusz Sputowski
9:00-10:00

Instrukcja inwentaryzacyjna

(podejście organów kontrolnych do instrukcji inwentaryzacyjnej; dostosowanie jej postanowień do specyfiki danej jednostki; „pułapki” ukryte w instrukcji, czyli nieoczywiste konsekwencje konkretnych zapisów; praktyczne wskazówki pozwalające napisać „dobrą” instrukcję inwentaryzacyjną) - Piotr Rybicki
10:00-11:00

Zamknięcie Forum

11:00