HARMONOGRAM

Dzień I – 20 listopada (środa)
14.00–16.00 Rejestracja uczestników

Otwarcie FORUM i rozstrzygnięcie konkursu Mistrz Finansów Publicznych

16.00 – 16.30

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

(nowe przepisy dotyczące limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego; zmiana przepisów wykonawczych do ustawy)
16.30 – 17.00

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

(czy zawsze wystąpi obowiązek odbioru ustrukturyzowanej faktury elektronicznej; czy taką fakturę można wydrukować; czy zamawiający ma obowiązek wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów i wprowadzenia specjalnych procedur związanych z odbiorem faktur przesyłanych na Platformę Elektronicznego Fakturowania; jakie szczególne wymogi należy spełnić w ramach archiwizowania i przechowywania faktur elektronicznych)
17.00 – 18.00
18.00 – 18.15 Przerwa kawowa

Wybrane problemy rachunkowości budżetowej

(ewidencyjne skutki przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności; problemy pomiaru utraty wartości aktywów trwałych; wycena i prezentacja wybranych aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym; zmiany w rachunkowości – wprowadzone i pożądane)
18.15 – 19.15
Dzień II – 21 listopada (czwartek)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania

(definicja rezerw i jej interpretacja; zasady wyceny i ewidencji rezerw oraz ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym; typowe przykłady rezerw w jednostkach budżetowych; rezerwy a zobowiązania warunkowe)
9.00 – 10.00

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

(definicja rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów; tytuły rozliczeń; prezentacja w sprawozdaniu finansowym; praktyczne przykłady)
10.00 – 10.45
10.45 – 11.15 Przerwa kawowa

Informacja dodatkowa

(układ i treść informacji dodatkowej; warianty prezentacji danych w poszczególnych pozycjach – możliwe formy i zakres informacji, wytyczne Ministerstwa Finansów w sprawie sporządzania informacji dodatkowej)
11.15 – 13.00
13.00 – 14.30 Przerwa obiadowa

WARSZTATY W GRUPACH TEMATYCZNYCH – BLOK I

14.30 – 16.00

  • Nr 1Sprawozdawczość i klasyfikacja budżetowa po zmianach w jednostkach samorządowych (wybrane problemy sprawozdawczości budżetowej – dochody wykonane i dochody otrzymane, zaległości netto w Rb-27S, zaangażowanie w Rb-28S, prezentacja danych w Rb-NDS; wykazywanie danych w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych – kredyty i pożyczki w Rb-Z, zakres danych prezentowanych w części D tego sprawozdania przez różne podmioty, dane wykazywane w Rb-UZ; klasyfikacja budżetowa – zmienione brzmienie poszczególnych paragrafów wydatkowych oraz nowe paragrafy wydatków, przychodów i rozchodów)
  • Nr 2Bieżące problemy podatkowe w sektorze finansów publicznych
    (obowiązkowy split payment i wysokie sankcje za nieprzestrzeganie przepisów; raportowanie schematów MDR; państwowe jednostki budżetowe jako podatnicy VAT – ostatnie orzecznictwo i wątpliwości; aporty do spółek komunalnych – aktualne problemy podatkowe i wnioski płynące z praktyki; czynności szkół i przedszkoli – droga postępowania w obliczu sprzecznego orzecznictwa i interpretacji; odliczanie VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych – sprzeczne stanowiska sądów i organów podatkowych oraz praktyczne uwagi wynikające z kontroli; kontrole NIK w zakresie centralizacji VAT – pierwsze wnioski)

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa

WARSZTATY W GRUPACH TEMATYCZNYCH – BLOK II

16.30 – 18.00

  • Nr 3 – Dokumenty księgowe a wymogi rodo
    (zmiany w regulaminie zfśs; sposób dokumentowania sytuacji życiowej, materialnej i losowej; bezpieczeństwo danych osobowych zgromadzonych w celu wypłaty świadczeń z zfśs; przetwarzanie danych płacowych – o wysokości wynagrodzeń, wypłat i potrąceń; udostępnianie danych płacowych i danych dotyczących zfśs; powierzenie przetwarzania danych płacowych; okres przechowywania danych płacowych i danych pozyskanych w związku z zarządzaniem zfśs)
  • Nr 4 – Sprawozdawczość i klasyfikacja budżetowa po zmianach w jednostkach państwowych
    (wybrane problemy sprawozdawczości budżetowej – dochody otrzymane, zaległości netto w Rb-27, zaangażowanie w Rb-28, prezentacja danych w zakresie należności netto w Rb-3XX; sprawozdania w zakresie operacji finansowych – kredyty i pożyczki w Rb-Z, zakres danych prezentowanych w części D tego sprawozdania przez różne podmioty; klasyfikacja budżetowa – nowe rozdziały oraz paragrafy dochodów i wydatków)

od godz. 19.00 Kolacja
Dzień III – 22 listopada (piątek)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Kontrola zarządcza i audyt po zmianach

(planowanie i rozliczanie działalności a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
9.00 – 10.00

Inwestycje i ich ujęcie na koncie 080 – problemy praktyczne

(termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikowania kosztów do inwestycji; zakres kosztów wliczanych do wartości realizowanej inwestycji; ewidencja poniesionych kosztów; rozliczanie efektów inwestycji)
10.00 – 11.00

PRELEGENCI

Zgłoś się w najniższej cenie

FIRST MINUTE

tylko do 30 września

ZGŁOSZENIA

Paja

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35