HARMONOGRAM

Dzień I – 23 listopada (poniedziałek)
14.00–16.00 Rejestracja uczestników

Otwarcie FORUM i rozstrzygnięcie konkursu Mistrz Finansów Publicznych

16.00 – 16.15

Na co zwrócić uwagę przy zamknięciu roku 2020 – wątpliwości z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

16.15 – 17.15

Najistotniejsze problemy w realizacji projektów UE

17.15 – 18.00

projekty UE a COVID-19; niezachowanie terminu realizacji projektu; nieosiągnięcie zakładanych efektów (wskaźników); nieprawidłowości w zamówieniach publicznych; zmiana umowy o zamówienie

Obowiązki pracowników działów księgowości związane z rodo

18.00 – 19.00

zapewnienie legalności przetwarzania danych; ograniczenie celu i czasu ich przetwarzania; zapewnienie poprawności danych; zapewnienie poufności i integralności przetwarzania takich danych

Dzień II – 24 listopada (wtorek)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Zaangażowanie wydatków w sektorze budżetowym

9.00 – 10.45

podstawy prawne, istota i zakres; zasady ewidencji księgowej oraz ujęcia w sprawozdaniach finansowych i budżetowych; interpretacje pojawiające się w publikacjach fachowych, przyjętych politykach rachunkowości oraz w uwagach RIO i NIK po przeprowadzonych kontrolach

Dyscyplina finansów publicznych w czasie pandemii COVID-19

10.45 – 12.30

stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii, stan wyższej konieczności oraz stan klęski żywiołowej; wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych – zmiana umowy o zamówienie publiczne oraz należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy; wyłączenie odpowiedzialności w zakresie rozliczania dotacji – niedochodzenie i nierozliczenie udzielonej dotacji dla organizacji pozarządowych; możliwość wyłączenia odpowiedzialności w przypadku odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych; wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a odpowiedzialność karna skarbowa w zakresie udzielania i rozliczania dotacji w związku z pandemią COVID-19

12.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

Sprawozdawczość oraz klasyfikacja budżetowa w jednostkach i zakładach budżetowych – najważniejsze zmiany i problemy praktyczne

14.30 – 16.00

prezentacja danych dotyczących skutków COVID-19 w sprawozdaniach jst; prezentowanie subwencji, dotacji i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w sprawozdaniu Rb-27S; zmiany w sprawozdawczości budżetowej wprowadzone w 2020 r. (np. w sprawozdaniach Rb-24, Rb-33 i Rb-40); kredyty i pożyczki – rozumienie tego pojęcia na potrzeby sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-N; omówienie zmian w klasyfikacji budżetowej wprowadzonych w 2020 r. – nowe rozdziały (np. 75031 i 75819), paragrafy dochodów (np. 088) oraz wydatków (np. 471), przedstawienie paragrafów przychodów (905, 906, 907) i rozchodów (967) obowiązujących w jst od 1 stycznia 2020 r.

Bieżące problemy podatkowe w sektorze finansów publicznych

16.00 – 17.30

likwidacja deklaracji VAT i nowy JPK – zmiany od października 2020 r. (a może później?), istota i cel zmian, nowe dane w ewidencji, kody transakcji, kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania, sposoby korekty JPK, konieczność dostosowania systemów; czynności jednostek z zakresu edukacji i pomocy społecznej – interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów, dotychczasowe orzecznictwo, moment rozpoczęcia stosowania nowej interpretacji, wątpliwości dotyczące obowiązku korygowania rozliczeń, procedury, wpływ na współczynnik; MDR w praktyce sektora finansów publicznych – podmioty objęte obowiązkiem raportowania, zakres zastosowania przepisów o schematach podatkowych, objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, MDR a specyfika sektora publicznego; przekształcenia majątkowe i organizacyjne w samorządach, m.in. tworzenie spółek, przekształcanie zakładów lub jednostek budżetowych, przenoszenie majątku, aporty – uwagi wynikające z doświadczeń zebranych w ostatnich miesiącach; kontrole NIK w zakresie centralizacji – pierwsze wnioski z protokołów pokontrolnych

od godz. 19.00 Kolacja
Dzień III – 25 listopada (środa)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Części składowe i peryferyjne środków trwałych – wycena, ewidencja, inwentaryzacja

9.00 – 10.00

kompletność i zdatność do użytkowania środka trwałego po odłączeniu lub dołączeniu do niego części składowych; przełączanie części dodatkowych i peryferyjnych między składnikami majątku; wpływ zmiany w charakterystyce środka trwałego na wartość tego środka trwałego, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w środkach trwałych; kryteria decydujące o uznaniu części peryferyjnej za środek trwały; wartość istotna środka trwałego w kontekście zmian w specyfikacji środków trwałych i ich częściach składowych; zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych wyposażonych w części dodatkowe i peryferyjne oraz zasady ich inwentaryzacji

Inwentaryzacja w dobie pandemii – wybrane problemy

10.00 – 11.00

jak pandemia może wpłynąć na praktykę spisu z natury; jakie trudności czekają jednostki w zakresie potwierdzeń sald i weryfikacji z odpowiednimi dokumentami; jak uprościć proces inwentaryzacji; czy w 2020 r. można nie przeprowadzić inwentaryzacji; czy czekają nas zmiany w przepisach w zakresie inwentaryzacji

PRELEGENCI