Poniżej znajduje się harmonogram Forum z 2022 roku.

Harmonogram na 2023 rok jest w przygotowaniu i zostanie opublikowany wkrótce.

Dzień 1

21 listopada 2022 (poniedziałek)

Rejestracja uczestników

14:00-16:00

Otwarcie Forum

16:00-16:15

Wystąpienie Gościa Specjalnego

16:15-16:45

Kontrola wstępna dokonywana przez głównego księgowego a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

(pozycja głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych; istota kontroli wstępnej dokonywanej przez głównego księgowego; znaczenie podpisu głównego księgowego na dokumencie; naruszenia dyscypliny finansowej, za jakie odpowiada główny księgowy)
16:45-17:30

Przerwa

17:30-17:45

Sposoby niwelowania poziomu stresu w pracy księgowego

(utajone objawy stresu; rodzaje stresu i różne jego symptomy; identyfikacja źródeł stresu; sposoby niwelowania poziomu stresu długofalowego i krótkich uderzeń stresu; najskuteczniejsze indywidualne metody niwelowania własnego stresu; przełamywanie drogi stresu: „alarm – odporność – wyczerpanie” oraz szybkie uspokojenie)
17:45-18:30

Wybrane problemy rachunkowości budżetowej w kontekście zamknięcia roku 2022

(przegląd wybranych fragmentów informacji dodatkowej – sposób prezentowania metod wyceny oraz informacji o świadczeniach pracowniczych; wątpliwości dotyczące środków trwałych i ich inwentaryzacji; wnioski płynące z pism i raportów organów kontroli)
18:30-19:15

Kolacja

20:00

Dzień 2

22 listopada 2022 (wtorek)

Śniadanie

7:30-9:00

Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa po zmianach przepisów

(zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 14 lipca 2022 r.; rola zespołów spisowych w procesie identyfikacji składników majątkowych nadających się do likwidacji; sposób dokumentowania likwidacji składników mienia ruchomego oraz zasady ich wyceny i ewidencji; warunki nieopłatnego przekazania majątku innym jednostkom)
09:00-10:15

Sprawozdawczość z zakresu operacji finansowych

(termin powstania zobowiązania; błędy w wykazywaniu zobowiązań z tytułu zakupów na raty, umów nienazwanych, leasingu finansowego; rozszerzenie definicji zobowiązań wymagalnych; wartość nominalna należności; wykazywanie środków pieniężnych w drodze i należności jednostki opłaconych kartą płatniczą; prawidłowe prezentowanie nadpłat, zaliczek, refundacji oraz należności z tytułu sprzedaży lokali, zbycia, najmu i dzierżawy nieruchomości w sprawozdaniu Rb-N)
10:15-11:00

Przerwa

11:00-11:30

Sprawozdawczość budżetowa

(dochody wykonane w sprawozdaniach Rb-27, Rb-27S i Rb-27ZZ; zaległości netto w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-27S; pożyczki udzielane przez jst w sprawozdaniu Rb-NDS; inne problemy dotyczące wykazywania danych w sprawozdaniach budżetowych)
11:30-12:15

Klasyfikacja budżetowa po zmianach przepisów

(ujmowanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu świadczenia usług publicznych; wydatki ponoszone na utrzymanie stanowisk pracy; nowe rozdziały oraz paragrafy przeznaczone do ujmowania dochodów i wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy; inne zmiany w klasyfikacji budżetowej)
12:15-13:00

Obiad

13:00-14:30

Odsetki od należności cywilnoprawnych i podatkowych oraz od niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym

(rodzaje odsetek, ich wysokość oraz sposób i terminy ich naliczania; zasady rozliczania wpłat; zaokrąglanie kwot odsetek; udzielanie ulg w spłacie; odsetki od należności skierowanych na drogę sądową; odsetki od odsetek; przedawnienie należności odsetkowych; ujęcie odsetek w ewidencji księgowej i sprawozdawczości)
14:30-16:00

Przerwa

16:00-16:30

Wybrane problemy podatkowe w sektorze publicznym

(koszty samochodów – przełomowe orzeczenie WSA; VAT w projektach realizowanych w ramach Polskiego Ładu; MDR – pierwsze orzeczenia w sprawie schematów podatkowych; fakturowanie elektroniczne w Krajowym Systemie e-Faktur – problemy praktyczne i zmiany; najnowsze orzecznictwo dotyczące rozliczania VAT przez instytucje kultury; korzyści z uzyskania wiążącej informacji stawkowej – przybliżenie przepisów i wnioski płynące
z doświadczeń sektora samorządowego; umowy niepieniężne i nieodpłatne – praktyczne problemy z rozliczeniem VAT i CIT)
16:30-18:00

Kolacja

19:00

Dzień 3

23 listopada 2022 (środa)

Śniadanie

7:30-09:00

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów a zamknięcie roku

(istota, wycena, ewidencja; zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym; praktyczne zastosowanie w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych)
9:00-10:00

E-inwentaryzacja

(ujęcie inwentaryzacji wspomaganej informatycznie w regulacjach prawnych; e-inwentaryzacja w praktyce jednostek sektora finansów publicznych oraz organów kontrolnych; zastosowanie kodów kreskowych, ich czytników oraz urządzeń wykorzystujących technologię RFID, a także inne wyzwania związane z przeprowadzaniem nowoczesnej inwentaryzacji)
10:00-11:00

Zamknięcie Forum

11:00