Redaktor naczelna miesięcznika „Finanse Publiczne”

Członek SKwP, były wieloletni pracownik sfery budżetowej pełniący funkcję zastępcy skarbnika gminy i głównej księgowej.

Więcej

Ekspert w dziedzinie rachunkowości i zarządzania finansami w jsfp

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej, autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.

Więcej

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniony szkoleniowiec, ekspert Senatu RP, członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, autorka licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorka komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, komentatorka w programach telewizyjnych.

Więcej

Dyrektor biura ds. szkoleń i pozyskiwania środków UE

Starszy trener (5EQF) prowadzący warsztaty i szkolenia dotyczące mediów społecznościowych, budowania relacji z mediami i kreowania nowoczesnej polityki informacyjnej administracji publicznej i komunikacji. Ekspert dwumiesięcznika „Marketing w sektorze publicznym”.

Więcej

Biegły rewident, aktywny członek rad nadzorczych

Wykładowca zagadnień z zakresu inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów aktualizujących oraz informacji dodatkowej w jednostkach budżetowych.

Więcej

Specjalistka w dziedzinie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych

Ekonomistka, wieloletni naczelnik wydziału informacji, analiz i szkoleń regionalnej izby obrachunkowej.

Więcej

Ekspert z dziedziny rachunkowości budżetowej

Doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu prowadzenia rachunkowości w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Więcej

Trener z zakresu zagadnień gospodarki finansowej, ewidencji i wyceny majątku trwałego oraz inwestycji w jsfp

Wieloletni pracownik komórek finansowo-księgowych, była dyrektor Biura Logistyki Policji w Komendzie Głównej Policji oraz główna księgowa jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.

Więcej

Członek składu Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Więcej

Specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych

Ekonomista, była główna księgowa państwowej jednostki budżetowej, były pracownik RIO.

Więcej

Współautorka kilkunastu książek i kilkudziesięciu specjalistycznych artykułów z zakresu prawa podatkowego

Prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 344/2004) wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

Więcej

Ekspert i praktyk z zakresu finansów komunalnych, budżetu jst, podatków oraz opłat lokalnych

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie skarbowości i podatków, wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004) wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

Więcej