Trener, coach, doradca

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych, wspierając pracowników i kadrę kierowniczą w rozwijaniu kompetencji psychospołecznych.

Więcej

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, pracownik państwowej jednostki budżetowej, autorka licznych artykułów i książek z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i budżetowej,

Więcej

Ekspert z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej jsfp

Praktyk i wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej jsfp, związany zawodowo z organami kontroli i organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Biegły rewident, doradca ekonomiczny w Departamencie Strategii Najwyższej Izby Kontroli

Biegły rewident, doradca ekonomiczny w Departamencie Strategii Najwyższej Izby Kontroli, doświadczony wykładowca prowadzący kursy i szkolenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości

Więcej

Ekonomista, certyfikowany księgowy

Ekonomista, certyfikowany księgowy mający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych, praktyk specjalizujący się w zagadnieniach rachunkowości budżetowej.

Więcej

Redaktor naczelna miesięcznika „Finanse Publiczne”

Członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Koło Budżetowców), specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, były wieloletni pracownik sfery budżetowej pełniący funkcje

Więcej

Specjalistka w dziedzinie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych

Ekonomistka, specjalistka w dziedzinie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych pełniąca w przeszłości przez wiele lat funkcję naczelnika lub zastępcy naczelnika wydziału informacji,

Więcej

Ekspertka z dziedziny rachunkowości budżetowej

Doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca akademicki, ekspertka z dziedziny rachunkowości budżetowej,

Więcej

Trener z zakresu zagadnień gospodarki finansowej, ewidencji i wyceny majątku trwałego oraz inwestycji w jsfp

Wieloletni pracownik komórek finansowo-księgowych, była dyrektor Biura Logistyki Policji w Komendzie Głównej Policji oraz główna księgowa jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.

Więcej

Członkini składu Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych, członkini składu Regionalnej Komisji Orzekającej

Więcej

Specjalistka w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych

Ekonomistka, była główna księgowa państwowej jednostki budżetowej, były pracownik RIO,

Więcej

Współautorka kilkunastu książek i kilkudziesięciu specjalistycznych artykułów z zakresu prawa podatkowego

Prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 344/2004) i zewnętrzny środków pochodzących z UE,

Więcej

Ekspert i praktyk z zakresu finansów komunalnych, budżetu jst, podatków oraz opłat lokalnych

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE,

Więcej